2-(4-Isopropylphenyl)-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane

2-(4-Isopropylphenyl)-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane