5,5-Dimethyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxane

5,5-Dimethyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxane