17-hydroxy-2,17-dimethylandrostan-3-one

17-hydroxy-2,17-dimethylandrostan-3-one