3-(2-methoxyphenyl)-2,5-dimethyl-7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

3-(2-methoxyphenyl)-2,5-dimethyl-7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine