1-[4-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)phenyl]-3-ethylthiourea

1-[4-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)phenyl]-3-ethylthiourea