4-(acetylamino)phenyl methyl(4-methylphenyl)carbamate

4-(acetylamino)phenyl methyl(4-methylphenyl)carbamate