4-(4-Methoxyphenyl)-3-methylbutan-2-one

4-(4-Methoxyphenyl)-3-methylbutan-2-one