(1-Methyl-1H-benzotriazol-5-yl)-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-yl)-methanone

(1-Methyl-1H-benzotriazol-5-yl)-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-yl)-methanone