4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one

4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one