N-(3-hydroxyphenyl)-2-nitrobenzamide

N-(3-hydroxyphenyl)-2-nitrobenzamide