5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-methoxyphenol

5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-methoxyphenol