3,3',4,4'-Biphenyltetrol

3,3',4,4'-Biphenyltetrol