3-nitro-N-(phenylsulfonyl)Benzamide

3-nitro-N-(phenylsulfonyl)Benzamide