1-(2-Chloro-phenyl)-3-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-urea

1-(2-Chloro-phenyl)-3-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-urea