N-(3-fluorophenyl)-4-methoxy-3-methylbenzenesulfonamide

N-(3-fluorophenyl)-4-methoxy-3-methylbenzenesulfonamide