2-(4-chlorophenyl)-1-methylbenzimidazole

2-(4-chlorophenyl)-1-methylbenzimidazole