ethyl 4-chloro-2-(4-fluorosulfonylphenyl)-6-quinolinecarboxylate

ethyl 4-chloro-2-(4-fluorosulfonylphenyl)-6-quinolinecarboxylate