2-(4-Fluoro-phenoxymethyl)-1-methyl-1H-benzoimidazole

2-(4-Fluoro-phenoxymethyl)-1-methyl-1H-benzoimidazole