Dihydroxytriphenylantimony

Dihydroxytriphenylantimony