4-(2',4'-Dimethyl-[4,5']bithiazolyl-2-ylamino)-3-methyl-phenol

4-(2',4'-Dimethyl-[4,5']bithiazolyl-2-ylamino)-3-methyl-phenol