5-(4-{[5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}phenyl)-1H-tetrazole

5-(4-{[5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}phenyl)-1H-tetrazole