methyl [1-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-3-yl]acetate

methyl [1-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-3-yl]acetate