1-(4-methoxyphenyl)-3-[2-(4-methylpiperidin-1-yl)ethyl]thiourea

1-(4-methoxyphenyl)-3-[2-(4-methylpiperidin-1-yl)ethyl]thiourea