Thallous cyclopentadienide

Thallous cyclopentadienide