[4-(4-Fluoro-phenyl)-thiazol-2-yl]-(6-methyl-pyridin-2-yl)-amine

[4-(4-Fluoro-phenyl)-thiazol-2-yl]-(6-methyl-pyridin-2-yl)-amine