N-(4-acetylphenyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbothioamide

N-(4-acetylphenyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbothioamide