4-(4-methoxyphenyl)-N-(4-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide

4-(4-methoxyphenyl)-N-(4-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide