1-methyl-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea

1-methyl-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea