ethyl 3-amino-1-(2,2-dimethylpropanoyl)-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 3-amino-1-(2,2-dimethylpropanoyl)-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate