1-[2-(difluoromethoxy)-5-methylphenyl]-3-methylthiourea

1-[2-(difluoromethoxy)-5-methylphenyl]-3-methylthiourea