1-(3-methylpyridin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea

1-(3-methylpyridin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea