2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, oxime, (1E)-

2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, oxime, (1E)-