5-Chloro-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole

5-Chloro-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole