[4-(2,4-Dimethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-thiophen-2-yl-methanone

[4-(2,4-Dimethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-thiophen-2-yl-methanone