1-(2,6-dimethylphenyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine

1-(2,6-dimethylphenyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine