Ethyl 2-cyano-trans-3-(2-naphthyl)acrylate

Ethyl 2-cyano-trans-3-(2-naphthyl)acrylate