2-[(2-thienylmethylene)amino]benzonitrile

2-[(2-thienylmethylene)amino]benzonitrile