2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole