2-(2,4-Dichlorophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(2,4-Dichlorophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole