2-(4-Methoxyphenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(4-Methoxyphenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole