2-(3-Methoxyphenyl)-5-(2-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(3-Methoxyphenyl)-5-(2-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole