6-Amino-2-(ethylthio)-4-pyrimidinol

6-Amino-2-(ethylthio)-4-pyrimidinol