4-Methylamino-3-nitrobenzophenone

4-Methylamino-3-nitrobenzophenone