2-(Dimethylamino)ethyl myristate

2-(Dimethylamino)ethyl myristate