4H-1,2,4-Triazol-5-ol, 2-phenyl-

4H-1,2,4-Triazol-5-ol, 2-phenyl-