N-(4-methoxyphenyl)-1-naphthalenesulfonamide

N-(4-methoxyphenyl)-1-naphthalenesulfonamide