1-(1-naphthylsulfonyl)piperidine

1-(1-naphthylsulfonyl)piperidine