Methyl 2-phenylthio-6-quinolyl ether

Methyl 2-phenylthio-6-quinolyl ether