3-chloro-N-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]benzenecarboxamide

3-chloro-N-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]benzenecarboxamide