3-Nitro-6H-benzo[c]chromen-6-one

3-Nitro-6H-benzo[c]chromen-6-one